PANLOOB NA ALITUNTUNIN AT PAMAMALAKAD NG SANGGUNIANG BAYAN NG IBAAN, BATANGAS

HALAW SA KATITIKAN NG UNANG KARANIWANG PAGPUPULONG NG KGG. SANGGUNIANG BAYAN NG IBAAN, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PULUNGAN NG SANGGUNIANG BAYAN NOONG IKA- 7 NG HULYO, 2016.

 

MGA DUMALO:

KGG. EDRALYN JOY A. SALVAME       Pangalawang Punumbayan

Tagapangulo ng Pulong

KGG. PAUL JOHN G. CHUA                              Kagawad

KGG. JULLIUS D. PANALIGAN                                ”

KGG. JUVY M. MENDOZA                                       ”

KGG. CESAR P. MARASIGAN                                 ”

KGG. MATEO D. GUERRA                                       ”

KGG. EDWARD A. DE CASTRO                              ”

KGG. SOCRATES  R. ARELLANO                           ”

KGG. VICTORIANO R. MAPUTI                               ”

KGG. ARMANDO D. GUTIERREZ                            “(LnB Pres.)

 

DI DUMALO:    WALA

 

PAMBAYANG KAPASIYAHAN BLG. 2016-02

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG PANLOOB NA ALITUNTUNIN AT PAMAMALAKAD NG SANGGUNIANG BAYAN NG IBAAN, BATANGAS

 

May Akda: Lahat ng Miyembro ng Sangguniang Bayan

 

SAPAGKAT, nakasaad sa Artikulo 103 ng Batas at Regulasyon sa Pagpapatupad ng 1991 Kodigo ng Pamahalaang Lokal, “Sa unang karaniwang pagpupulong pagkatapos ng halalan, ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan sa loob ng siyamnapung (90) araw ay magbubuo ng paiiraling panloob na alituntunin at pamamalakad ng Sangguniang Bayan ng Ibaan, Batangas”;

 

SAPAGKAT, kinakailangang magkaroon ng panloob na alituntunin at pamamalakad upang maging batayan ng Sangguniang Bayan sa pagdaraos ng pagpupulong;

 

SAPAGKAT, hangad ng kapulungang ito ang maayos na pamamalakad sa bawat pagpupulong na gaganapin ng Sangguniang Bayan sa ikauunlad ng bawat mamamayan ng Bayan ng Ibaan;

 

KAYA, sa mungkahi ni Kgg. Socrates R. Arellano na pinangalawahan  ni Kgg. Paul John G. Chua na sinang-ayunan ng mga dumalo ay IPINASIYA tulad ng dito ay magalang na;

 

IPINASISIYA, na tulad dito ay IPINASIYANG PAGTIBAYIN ng Panloob na Alituntunin at Pamamalakad ng Sangguniang Bayan ng Ibaan, Batangas

 

ARTIKULO I – TITULO

Ang alituntuning ito ay tatawaging Pagtatakda ng mga Panloob na Alituntunin at Pamamalakad ng Sangguniang Bayan ng Ibaan, Batangas.

 

ARTIKULO II –             SAKOP NG PAGPAPATUPAD

Ang alituntuning ito ay ipatutupad ng Sangguniang Bayan ng Ibaan, Batangas sa karaniwan at di-karaniwang pagpupulong sa lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan, sa pagtatalakayan, at sa pagganap sa tungkulin.

 

Pahina 2

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

ARTIKULO III – TUNGKULIN NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN

Pangkat 1.       Ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ay hahawak ng    tungkulin at manunungkulan ayon sa itinakda ng batas at      magdaraos ng pagpupulong sa takdang lugar, araw at oras na            itinatadhana ng kautusan at ipagpapatuloy ang mga gawaing sa     kanila’y nakaatang.

Pangkat 2.       Bawat miyembro ng Sangguniang Bayan ay dapat dumalo sa pangkaraniwan at di-pangkaraniwang pagpupulong ng Sanggunian             maliban kung siya ay maysakit o mayroong mga pangyayaring   hindi     maiiwasan at dapat ito ay iuulat sa Sanggunian sa      pamamagitan ng Tagapangulo ng Pagpupulong o ng     Pambayang     Kalihim.

Pangkat 3.       Bawat miyembro ng Sangguniang Bayan ay may karapatang makipagtalakayan sa pagganap ng tungkuling ipinataw ng batas na           katawanin ang kapakanan ng sambayanang nasasakupan.

Pangkat 4.       Bawat kagawad na dumalo sa pagpupulong ng Sanggunian ay           dapat   bumoto sa anumang pinagtatalakayan maliban na lamang   kung     ang      pinagtatalakayan ay may kaugnayan sa sariling             kapakanan o interes.

 

ARTIKULO IV – MGA LUPON

Pangkat 1.       Ang Sangguniang Bayan ay magtatatag ng mga sumusunod na lupon            o komiteya:

 1. Lupon sa Panloob na Alituntunin at Pamamaraan (Committee on Internal Rules of Procedures) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa alituntunin ng Sanggunian sa pagpupulong, pati ng mga lupon at sa mga hindi kanais-nais na gawi ng mga kagawad.
 2. Lupon sa Kabataan at Pagpapaunlad ng Palakasan (Committee on Youth and Sports Development) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kapakanan at kaunlaran ng mga kabataan, pangangasiwa sa pagpapaunlad ng palakasan.
 3. Lupon sa Palaro at Pangkasiyahan (Committee on Games and Amusement) – Sumasaklaw sa pagpapatayo at pagpapatakbo ng mga lugar pangkasiyahan at mga paraan na nakakaapekto sa regulasyon ng pagpapalaro at pangkasiyahan kasama ang pagsasagawa ng pasabong, boksing, liga ng basketball at lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa pagpapalaro at pangkasiyahan.
 4. Lupon sa Pananalapi, Paglalaan at Paggugol ng Pondo (Committee on Finance, Budget and Appropriations – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo ng Pambayang Pamahalaan.
 5. Lupon sa Kalinisan, Kalusugan at Pangangalaga ng Kalikasan (Committee on Health, Sanitation and Environmental Protection) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa kalusugan, pangangalaga ng kalikasan at kabutihang pambayan kasama na rito ang pagbabalangkas ng nauukol sa kalinisan ng pambayang libingan, Pagamutang Bayan (Health Center) at iba pang bagay na sumasakop dito.
 6. Lupon sa Edukasyon at Kultura (Committee on Education and Culture) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagpapalakad ng pampubliko at pampribadong paaralan, bayad sa paaralan, “formal” at “non-formal education”, mga pasilidad ng paaralan at iba pang proyektong pampaaralan. Ang Pangulo ng Lupon ay magiging miyembro ng “Municipal School Board” bilang kinatawan ng Sangguniang Bayan.

Pahina 3

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 

 1. Lupon sa Kapayapaan, Kaayusan, Pampublikong Kaligtasan, Pag-iwas at Paghadlang sa mga Ipinagbabawal na Gamot o Droga (Committee on Peace, Order, Public Safety and Drugs Prevention and Control) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa “police matters”, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, batas trapiko, paghadlang sa kriminalidad, pangangalaga ng pampublikong kaligtasan, pagpipigil at pagsugpo sa mga ipinagbabawal na gamot at pakikipag-ugnayan sa lahat ng ahensiya ng Pamahalaang Nasyonal na nauukol dito. Ang pangulo ng lupon nito ay magiging miyembro ng “Municipal Peace and Order Council” bilang kinatawan ng Sangguniang Bayan.
 2. Lupon sa Pamilihang Bayan, Slaughterhouse at Pagtatakda ng Tamang Presyo ng Bilihin (Committee on Public Market, Slaughterhouse and Price Control) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Pamilihang Bayan, “Slaughterhouse”, sa pananatili ng kaayusan nito, pagtatakda ng tamang presyo ng bilihin at sa anumang proyekto o programa na nauukol dito. Ang pangulo ng lupon nito ay magiging miyembro ng “Municipal Market Committee on Award” bilang kinatawan ng Sangguniang Bayan.
 3. Lupon sa Pagawaing Pambayan at Pampublikong Pasilidad (Committee on Pulic Works and Facilities) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagpapagawa, pagsasaayos ng mga pampublikong gusali, kalye, tulay, parke, pati na ang nauukol sa “Building Permit” pagpapatayo at pangangalaga ng pampublikong pasilidad at iba pang panlipunang pangkalinangan. Ang pangulo nito ay magiging miyembro ng “Municipal Building Committee” at sa “20% Development Fund” bilang kinatawan ng Sangguniang Bayan.
 4. Lupon sa Agrikultura (Committee on Agriculture) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng agrikultura, iba’t-ibang gamit at pasilidad na pang-agrikultura, pagpapaunlad ng “agri-business enterprises, iba pang mga bagay na may kinalaman sa agrikultura tulad ng paghahalaman at paghahayupan.
 5. Lupon sa Kooperatiba (Committee on Cooperatives)– Sumasaklaw sa pagbubuo, pagpapalaganap at pag-aayos ng kooperatiba at pakikipag-ugnayan sa lahat ng ahensiya ng Pamahalaang Nasyonal na nauukol dito.
 6. Lupon sa Karapatang Pantao, Karapatan at Kapakanan ng Batang Ibaan (Committee on Human Rights, Rights and Welfare of Ibaan Child) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kinalaman sa karapatang pantao, pagpapatupad nito, at mga karapatan at kapakanan ng mga bata sa bayan ng Ibaan.
 7. Lupon sa mga Kautusan at Iba Pang mga Legal na Bagay (Committee on Laws, Ordinances and Other Legal Matters) – Sumasaklaw sa mga kautusan o ordinansa na dapat ipatupad, at legalidad ng mga ito at iba pang bagay na may kinalaman sa batas.
 8. Lupon sa mga Gawaing Pambaranggay (Committee on Barangay Affairs) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kapakanan ng mga baranggay tungo sa kaunlaran.
 9. Lupon sa Pampublikong Paglilingkod (Committee on Public Service) – Sumasaklaw sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa paglilingkod sa lahat ng mga taong may pangkalahatang pangangailangan. Ang pangulo ng lupon na ito ang siyang mangangasiwa sa paglalaan ng tulong pinansyal, moral, ispiritwal at iba pang suliranin ng sinumang mamamayan.
 10. Lupon sa mga Pangunahing Mamamayan (Committee on Senior Citizens )Sumasaklaw sa mga karapatan at benepisyo ng mga pangunahing mamamayan (senior citizens).

 

Pahina 4

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 

 1. Lupon sa Pagtataguyod ng Kababaihan, Kalalakihan at Pamilya (Committee on Women, Men and Family) – Sumasaklaw sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pagbubuo ng samahan ng kababaihan, kalalakihan, pagsasaalang-alang ng kapakanan, karapatan at pribilehiyo ng kababaihan at pamilya, pagpaplano ng pamilya at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa kababaihan at pamilya.
 2. Lupon sa Kalakalan, Komersiyo at Industriya, Paggawa at Hanapbuhay (Committee on Trade, Commerce and Industry) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pakikipagkalakalan, komersiyo at industriya, paggawa at hanapbuhay. Ang pangulo ng lupon nito ang siyang mamahala at tutulong upang mabigyan ng maayos na hanapbuhay ang mga mamamayan ng Ibaan.
 3. Lupon sa Pabahay at Gamit ng Lupa (Committee on Housing and Land Utilization) – Sumasaklaw sa lahat ng may kaugnayan sa mga pabahay at wastong gamit ng lupa (reclassification) sa nasasakupan ng bayan ng Ibaan.
 4. Lupon sa Turismo (Committee on Tourism) – Sumasaklaw sa lahat ng may kaugnayan sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo at tourism industry sa buong nasasakupan ng bayan ng Ibaan.
 5. Lupon sa Pampublikong Kagamitan (Committee on Public Utilities) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pampublikong kagamitan at pangangailangan gaya ng patubig, elektrisidad at telekomunikasyon sa buong nasasakupan ng bayan ng Ibaan.
 6. Lupon sa Wastong Pamamahala, Pampublikong Pakikitungo at Pananagutan (Committee on Good Governance, Public Ethics and Accountability) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa mahusay na pamamahala sa gobyerno, maaayos na pakikitungo sa pampubliko at pananagutan.
 7. Lupon sa Transportasyon (Committee on Transportation) – Sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pribado at pampublikong transportasyon kasama ang mga usapin sa regulasyon sa pagpapatakbo ng tricycle at paggagawad (issuance) ng prangkisa ukol dito.

Pangkat 2.       Kabuuan – Ang bawat lupon ay dapat na mayroong isang pangulo,     pangalawang pangulo at dalawang miyembro o higit pa na itatalaga       ng Tagapangulo ng Pulong.  Ang mga kagawad ay pwedeng             maging             pangulo ng tatlo o higit pang lupon at   miyembro ng lima o      higit      pang lupon.

Pangkat 3.       Takda sa Panunungkulan – Ang pangulo, pangalawang pangulo at     miyembro ng lupon ay manunungkulan sa sandaling ito ay itinakda    ng tagapangulo ng pulong.   Ang pagtatakda ng pangulo,             pangalawang   pangulo at miyembro ng mga lupon ay gaganapin       kahit anong araw sa unang Linggo ng Hulyo.

Pangkat 4.       Ang Tagapangulo ng Pulong ay maaaring maglikha o reorganization ng lahat ng komiteya.

Pangkat 5.       Pagpupulong ng Lupon – Ang bawat lupon ay magpupulong sa          patawag ng kanilang pangulo o sa kahilingan ng nakararaming          miyembro matapos magbigay ng abiso.

Pangkat 6.       Tungkulin at Kapangyarihan

 1. Ang lupon ay maaaring makiusap sa pamamagitan ng Tagapangulo ng Pagpupulong ng Sanggunian na humarap sa kanila ang sinumang Puno ng Tanggapan o mga kawani ng Pamahalaang Bayan na nasasakupan ng Sanggunian.

 

Pahina 5

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 

 1. Lahat ng lupon ay mag-uulat sa Sanggunian ng anumang panukala, maging kapasiyahan o kautusan na isasangguni sa Tagapangulo ng Pulong.

ARTIKULO V – PANGULO AT MIYEMBRO

Ang mga binuong lupon ay ang mga sumusunod:

 1. Commmitte on Internal Rules of Procedures

Chairman         –           Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

Vice Chairman –           Hon. Paul John  G. Chua

Members         –           Hon. Jullius  D. Panaligan

–          Hon. Juvy M. Mendoza

–           Hon. Cesar P. Marasigan

 1. Committee on Youth and Sports Development

Chairman         –           Hon. Edward A. De Castro

Vice Chairman –           Hon. Jullius D. Panaligan

Members         –           Hon. Socrates R. Arellano

–           Hon. Juvy M. Mendoza

–           Hon. Armando D. Gutierrez

 1. Committee on Games and Amusement

Chairman         –           Hon. Armando D. Gutierrez

Vice Chairman –           Hon. Jullius D. Panaligan

Members         –           Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

–           Hon. Mateo D. Guerra

–           Hon. Socrates R. Arellano

–           Hon. Victoriano R. Maputi

 1. Committee on Finance, Budget and Appropriation

Chairman         –           Hon. Socrates R. Arellano

Vice Chairman  –           Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

Members          –           Hon. Cesar P.  Marasigan

–           Hon. Mateo D. Guerra

–           Hon. Juvy M. Mendoza

–           Hon. Paul John G. Chua

 1. Committee on Sanitation, Health and Environmental Protection

Chairman         –           Hon. Victoriano R. Maputi

Vice Chairman  –           Hon. Mateo D. Guerra

Members          –           Hon. Cesar P. Marasigan

–           Hon. Edward A. de Castro

–           Hon. Socrates R. Arellano

–           Hon. Armando D. Gutierrez

 1. Committee on Education and Culture

Chairman         –           Hon. Paul John G. Chua

Vice Chairman –           Hon. Cesar P. Marasigan

Members          –           Hon Juvy M. Mendoza

–           Hon. Jullius D. Panaligan

–           Hon. Mateo D. Guerra

 1. Committee on Peace, Order, Public Safety, Drugs Prevention & Control

Chairman         –           Hon. Socrates R. Arellano

Vice Chairman  –           Hon. Mateo D. Guerra

Members         –           Hon. Cesar P. Marasigan

–           Hon. Victoriano R. Maputi

–           Hon. Armando D. Gutierrez

 

Pahina 6

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 1. Committee on Public Market, Slaughterhouse and Price Control

Chairman          –           Hon. Mateo D. Guerra

Vice Chairman   –           Hon. Victoriano R. Maputi

Members          –           Hon. Edward A. de Castro

–           Hon. Cesar P. Marasigan

–           Hon Juvy M. Mendoza

 1. Committee on Public Works

Chairman          –           Hon. Victoriano R. Maputi

Vice Chairman   –           Hon. Cesar P. Marasigan

Members         –           Hon. Paul John G. Chua

–           Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

–           Hon. Socrates R. Arellano

 1. Committee on Agriculture

Chairman          –           Hon. Jullius D. Panaligan

Vice Chairman –           Hon. Cesar P. Marasigan

Members          –           Hon. Armando D. Gutierrez

–           Hon. Mateo D. Guerra

–           Hon. Socrates R. Arellano

 1. Committee on Cooperatives and Livelihood

Chairman          –           Hon. Juvy M. Mendoza

Vice Chairman –           Hon. Paul John G. Chua

Members          –           Hon. Cesar P. Marasigan

–           Hon. Jullius D. Panaligan

–           Hon. Mateo D, Guerra

 1. Committee on Human Rights, Rights and Welfare of Ibaan child

Chairman          –           Hon. Edward A. de Castro

Vice Chairman   –           Hon. Juvy M. Mendoza

Members          –           Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

–           Hon. Paul John G. Chua

–           Hon. Victoriano R. Maputi

 1. Committee on Laws, Ordinances and Other Legal Matters

Chairman          –           Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

Vice Chairman –           Hon. Victoriano R. Maputi

Members          –           Hon. Cesar P. Marasigan

–           Hon. Edward A. de Castro

–           Hon. Socrates R. Arellano

 1. Committee on Barangay Affairs

Chairman         –           Hon. Armando D. Gutierrez

Vice Chairman   –           Hon. Jullius D. Panaligan

Members          –           Hon. Mateo D. Guerra

–           Hon. Paul John G. Chua

–           Hon. Cesar P. Marasigan

 1. Committee on Senior Citizens, Public Service and Social Welfare

Chairman          –           Hon. Mateo D. Guerra

Vice Chairman   –           Hon. Victoriano R. Maputi

Members          –           Hon. Juvy M. Mendoza

–           Hon. Paul John G. Chua

–           Hon. Armando D. Gutierrez

 1. Committee on Women, Men and Family

Chairman          –           Hon. Juvy M. Mendoza

Vice Chairman –           Hon. Paul John G. Chua

Members          –           Hon. Cesar P. Marasigan

–           Hon. Socrates R. Arellano

–           Hon. Victoriano R. Maputi

 

Pahina 7

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 1. Committee on Trade, Commerce & Industry

Chairman         –           Hon. Cesar P. Marasigan

Vice Chairman  –           Hon. Socrates R,. Arellano

Members         –           Hon. Jullius D. Panaligan

–           Hon. Mateo D. Guerra

–           Hon. Armando D. Gutierrez

 1. Committee on Housing and Land Utilization

Chairman         –           Hon. Jullius D. Panaligan

Vice Chairman –           Hon. Cesar P. Marasigan

Members          –           Hon. Paul John G. Chua

–           Hon. Juvy M. Mendoza

–           Hon. Armando D. Gutierrez

 1. Committee on Tourism

Chairman         –           Hon. Paul John G. Chua

ViceChairman –           Hon. Juvy M. Mendoza

Members         –           Hon Jullius D. Panaligan

–           Hon. Edward A. de Castro

–           Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

 

 1. Committee on Good Governance, Public Ethics and Accountability

Chairman         –           Hon. Cesar P. Marasigan

Vice Chairman –           Hon Mateo D. Guerra

Members         –           Hon. Paul John G. Chua

–           Hon. Edward A. de Castro

–           Hon. Armando D. Gutierrez

Hon. Socrates R. Arellano

 1. Committee on Public Utilities

Chairman         –           Hon. Socrates R. Arellano

Vice Chairman  –           Hon. Juvy M. Mendoza

Members         –           Hon. Cesar P. Marasigan

–           Hon. Mateo D. Guerra

–           Hon. Victoriano R. Maputi

22.Committee on Transportation

Chairman         –           Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

Vice Chairman  –           Hon. Paul John G. Chua

–           Hon. Jullius D. Panaligan

–           Hon. Juvy M. Mendoza

–           Hon. Cesar P. Marasigan

–           Hon. Mateo D. Guerra

–           Hon. Edward A. de Castro

–           Hon. Socrates R. Arellano

–           Hon. Victoriano R. Maputi

–           Hon. Armando D. Gutierrez

 

ARTIKULO VI- PAGPUPULONG

Pangkat 1.       Karaniwang Pagpupulong – Ang karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ay tuwing Miyerkules ng bawat Linggo na gaganapin sa Bulwagang Pulungan ng Sangguniang Bayan simula ika-9:00 ng umaga hanggang ika-12:00 ng tanghali, maliban sa may pinagkasunduan ang nakararami na palawigin ang oras o kaya ay idaos sa ibang    araw, oras at    lugar na sakop ng Ibaan, Batangas.[1]

 

Pahina 8

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 

Kung sakaling non-working holiday ang araw ng pagpupulong, awtomatikong  ililipat ang pagpupulong sa susunod na araw na may pasok.

Pangkat 2.       Ang di-karaniwang pagpupulong ay maaring ganapin kahit malimit      sang-ayon sa pangangailangan at kapakanan ng taong bayan.         Maaaring tumawag ng di-karaniwang pagpupulong ang      Punumbayan o ang nakararaming kagawad ng Sangguniang Bayan.  Nakalagay sa abiso ng pagpupulong    ang petsa, oras at lugar pati     talausapin. Sa nasabing di-karaniwang pagpupulong, kailangan          ay maipahatid sa bawat miyembro ng Sangguniang Bayan ang           pormal na sulat  dalawampu’t apat (24) na oras bago ganapin ang        pagpupulong at walang iba pang pwedeng pagpulungan kundi ang            nakatakdang talausapin.

Pangkat 3.       Ang Kalendaryo ng Pag-uusapan ay dapat na nakahanda na isang araw bago isagawa ang karaniwan o di-karaniwang pagpupulong ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan.  Sapagkat ang napagkaisahang araw ng karaniwang pagpupulong ay tuwing araw ng Miyerkules, ang isasama lamang sa Kalendaryo ng Pag-uusapan ay ang mga ipinatalang talausapin o kahilingan mula sa mga miyembro  ng Sangguniang Bayan, mula sa Punumbayan, mga Departamento ng Pamahalaang Bayan, mga pribadong indibidwal o organisasyon na natanggap ng Tanggapan ng Sangguniang Bayan sa araw ng Lunes.  Anumang talausapin na ipatatala matapos ang araw ng Lunes ay isasama sa Kalendaryo ng Pag-uusapan sa susunod pang pagpupulong, maliban lamang sa mga usapin na may kinakailangan talaga ng dagliang pagpapasa (emergency in nature), na ito naman ay kinakailangang pinagkasunduan ng nakararaming (majority) miyembro ng kapulungan.[2]

Pangkat 4.       Kapag walang talausapin na pag-uusapan sa nakatakdang      pagpupulong    ay isasagawa rin ang pambungad na panalangin,      pambansang awit, pagbubukas ng pagpupulong at pagpapasa ng            katitikan at       pagkatapos ay kaagad dadako ang pagpupulong sa    Unassigned Business. Subalit, kung mapapagkasunduan ng  kapulungan ay maaaring kaagad tapusin ang pagpupulong sa            pamamagitan ng          pormal na pagdedeklara ng tagapangulo ng    pagpupulong.

Pangkat 5.       Ang lahat ng mga pagpupulong ng Sanggunian ay bukas sa   publiko maliban kung ipag-utos ang nakapinid na pagpupulong sa   pamamagitan   ng pagsang-ayon ng    mayorya ng mga nagsidalong            miyembro, na mayroong korum, para sa interes ng publiko o dahil sa  kaligtasan, wastong kaasalan o moralidad.

 

ARTIKULO VII- KATITIKAN NG PAGPUPULONG

Pangkat 1.       Ang Sanggunian ay mag-iingat ng Katitikan na nagsasaad ng pinagtalakayan at mga ginawang hakbang. Dapat ay       naglalaman ito kung karaniwan o di-karaniwang pagpupulong, kung saang lugar            ginanap, kung pinagtibay ang nakaraang katitikan, kung ano ang        kapasiyahan  at kautusan na pinagtalakayan, napagtibay man o       hindi.    Gayundin, kung nagkaroon ng botohan, ang sang-ayon o            hindi.

 

Pahina 9

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

Pangkat 2.       Ang sipi ng katitikan ay dapat may lagda ng dumalong mga     kagawad ng     Sanggunian, nakasaad dito ang sumang-ayon at      hindi. Bawat sipi ay may lagda ang Tagapangulo ng Pulong at            Pambayang Kalihim.

Pangkat 3.       Ang bawat miyembro ng Sangguniang Bayan ay bibigyan ng sipi ng  katitikan ng nakaraang pagpupulong tatlong (3) araw bago ganapin    ang      karaniwang pulong ng Kgg. na Sangguniang Bayan             ng        Ibaan, Batangas.

Ang katitikan ng bawat pagpupulong ay pagtitibayin ng           nakararaming   kagawad na dumalo sa pagpupulong at kung           kailangang may bawasin o idagdag ay sa kasunduan din ng   nakararami.

ARTIKULO VIII– ANG TAGAPANGULO NG PULONG

Pangkat 1.       Ang Pangalawang Punumbayan ang siyang Tagapangulo ng  Pagpupulong. Makaboboto lamang siya kung pareho o pantay ang boto     ng mga kagawad sa pinagtatalakayang bagay.

Pangkat 2.       Tungkulin ng Tagapangulo ng Pagpupulong:

 1. Tagapangulo ng Pagpupulong ng Sangguniang Bayan;
 2. Mangalaga sa kaayusan, katahimikan at kagandahang-asal sa pagpupulong at huwag pahintulutang maabala o magulo ang pagpupulong at iutos ang pagpapalabas sa mga taong magugulo.
 3. Magpasiya sa uri ng tanong o mungkahi ng mga kagawad.
 4. Lumagda sa lahat ng kapasiyahan, kautusan o pinagtalakayan ng Sangguniang Bayan.
 5. Magdeklara ng recess kung kinakailangan.
 6. Magpasiya na wakasan ang pagpupulong at itakda ang panibagong araw o oras kung may malubhang pangyayari.
 7. Ang Tagapangulo ng Pulong ay inaatasan na ipatupad ang panloob na alituntunin ng Sangguniang Bayan.

Pangkat 3.       Kung sa pangyayaring hindi makadadalo sa pagpupulong ang            Tagapangulo ng Pulong, sa karaniwan o di-karaniwang       pagpupulong ng Sangguniang Bayan, ang unang halal na konsehal    (1st Councilor) ng bayan ang siyang magiging        Pansamantalang           Tagapangulo ng Pulong (Presiding Officer Pro Tempore) at siya ay            magse-certify sa loob ng sampung (10) araw ng mga kapasiyahan at         kautusan na     inaprubahan at pinagtibay sa pulong kung saan siya    ang pansamantalang nag-preside.[3]

ARTIKULO IX – ANG PAMBAYANG KALIHIM

Pangkat  1.      Ang Pambayang Kalihim ay:

 1. Dadalo sa pagpupulong ng Sangguniang Bayan at itatala ang katitikan ng pinagtalakayan.
 2. Mag-iingat ng isang talaan ng lahat ng kautusan, kapasiyahan at mga mungkahing pinagtibay ng Sangguniang Bayan na may kaukulang petsa.
 3. Mag-iingat ng “Seal of the Sangguniang Bayan” at itatatak sa lahat ng kautusan at kapasiyahan na pinagtibay ng Sangguniang Bayan.
 4. Iharap sa Punumbayan para sa kanyang kabatiran at karampatang hakbang ang lahat ng kautusan at kapasiyahan na pinagtibay ng Sangguniang Bayan.

 

 

Pahina 10

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 1. Magpadala sa Sangguniang Panlalawigan ng pinagtibay na kautusan at kapasiyahan ng Sangguniang Bayan sa loob ng limang araw matapos mapagtibay.
 2. Magkaloob ng sipi sa nangangailangan ng kasulatang pampubliko na nasa kanyang pag-iingat.
 3. Ihayag sa publiko na gustong bumasa o makita ang lahat ng kasulatan sa kanyang pag-iingat na hindi ipinaglilihim alang-alang sa katiwasayan
 4. Isalin sa salitang karaniwang ginagamit ng mamamayan ang lahat ng kautusan at kapasiyahan na pinagtibay ng Sangguniang Bayan.
 5. Gumanap ng ibang tungkulin at kapangyarihang ipinag-uutos ng batas at kautusan na may kaugnayan sa kanyang tungkulin.

ARTIKULO X- KORUM

Pangkat 1.       Ang mayorya (majority) ng lahat ng miyembro ng Sanggunian,            kasama ang Tagapangulo ng Pulong at ex-officio, na halal (elected) at hinirang (qualified), ang siyang bumubuo ng korum para sa             transaksyon ng opisyal na katungkulan.[4]

Pangkat 2.       Sakaling ang pag-aalinlangan sa korum ay mapag-usapan, ang          Tagapangulo ng Pagpupulong ay tatawaging isa-isa ang           pangalan ng kagawad na dumalo at ihahayag ang kinalabasan.

Pangkat 3. a.    Kung walang korum, ang Tagapangulo ng Pagpupulong ay maaaring             ipahayag ang “recess” para hintayin ang kagawad na hindi pa                       dumarating para magkaroon ng korum. Dahil dito, binibigyan        lamang                         ng labinlimang minuto (15 minutes) ang mga wala pang kagawad                   para     magkaroon ng korum at pagkalipas ng 15 minuto at wala pa               ring dumarating ay maaari nang deklara ng Tagapangulo ng         Pulong             na hindi matutuloy ang pagpupulong sapagkat walang korum.

 

 1. Kung sakaling nagkaroon na ng korum bago sumapit ang 15 minuto na  palugit, maaari na kaagad na pasimulan ang pagpupulong sa            pamamagitan ng tagapangulo ng pulong.

Pangkat 4.       Kung wala pa ring korum matapos gawin ang isinasaad ng     Pangkat 3, ang Tagapangulo ng Pagpupulong ay magpapahayag na     hindi itinutuloy ang pagpupulong dahil walang korum.

ARTIKULO XI – PAGSASAGAWA NG PAGPUPULONG

Ang pagpapahayag sa tungkuling ginagampanan ng Sangguniang Bayan:

 1. Paghahanda sa Pagpupulong
 2. Pambungad na Panalangin (Opening Prayer)
 3. Pambansang Awit (National Anthem)
 4. Pagbubukas ng Pulong (Call to Order)
 5. Pagtawag sa Pangalan ng mga Kagawad (Roll Call)
 6. Pagpapatibay sa katitikan ng nakaraang pagpupulong (Approval of    Previous Minutes)
 7. Pagbasa ng mga Komunikasyon (Reading of Communication Letters)
 8. Pag-uulat ng mga Komiteya (Committee Reports)
 9. Pagtatalaga sa mga Komiteya (Referral to Committees)
 10. Kalendaryo ng pag-uusapan, ang nakatakdang talausapin, pagbasa at pagsangguni sa kinauukulang lupon ng banghay kautusan,            kapasiyahan at iba pang kahilingan. (Calendar of Business)
 11. Ang di-nakatakdang pagtatalakayan (Unassigned Business)
 12. Ang malayang pagsasalita (Privilege Speech)
 13. Pagwawakas ng Pulong (Adjournment)

Pahina 11

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

ARTIKULO XII – PAGSASAGAWA NG KAUTUSAN AT  KAPASIYAHAN

Pangkat 1.       Paghaharap ng kautusan at kapasiyahan

Ang isa o dalawang kagawad ng Sangguniang Bayan ay maaaring     magharap o magbigay sa Pambayang Kalihim ng ilang sipi ng     banghay kautusan o kapasiyahan dalawang (2) araw[5] bago mag-            session.

Pangkat 2.       Pagtatala

Ang Pambayang Kalihim ay itatala ang banghay kapasiyahan o          kautusan sa isang “logbook”, pangalan ng may akda (author),          pamagat, petsa ng pagkakatanggap at tatalagahan ng numero.

Pangkat 3.       Unang Pagbasa (Pagtatalaga)

Babasahin ng Pambayang Kalihim ang pamagat o titulo ng banghay   kautusan o kapasiyahan, kung sino ang may akda at ang           Tagapangulo ng Pagpupulong ay itatalaga sa kinauukulang lupon             para sa kanilang committee hearing o meeting.

Pangkat 4.       Pag-uulat ng Lupon

Ang kinauukulang lupon ay magtatagubilin sa ginawang hakbang sa   banghay kapasiyahan o kautusan na ipinadala sa kanila at gagawa      ng ulat sa Tagapangulo ng Pagpupulong at ipadadala sa Pangulo ng      Lupon ng Alituntunin at Patakaran (Rules and Procedures) para        mapatala at mapasama sa pagtatalakayan.

Ang ulat (Committee Report) ay maglalaman ng mga sumusunod:

 1. Pangalan ng Lupon (Name of Committee);
 2. Bilang ng Pag-uulat (Committee Report Number);
 3. Petsa ng Pag-uulat (Date of Report);
 4. Referral and Tracking Number, kung meron
 5. Paksa ng Ulat (Subject of Report;
 6. Mga dumalo (Attendance);
 7. Maiksi pero malaman na Katitikan ng Pagpupulong ng Lupon (Brief but comprehensive minutes of the committee meetings);
 8. Mga Natuklasan at Rekomendasyon (Findings and Recommendations);
 9. Lagda ng mga miyembro ng Lupon na sumang-ayon sa ulat. (Signature of the committee members who voted in favor to the report).

Kung sakaling tabla o mayroong hindi pagkakasundo sa mga miyembro sa pasya o resulta ng ulat, ang lahat ng suhestiyon, komento at rekomendasyon ng bawat isa ay isusulat at isusumite sa kapulungan para sa pinal na desisyon.[6]

Pangkat 5.       Pangalawang Pagbasa (Pagtalakay)

Ang Tagapangulo ng Pagpupulong ay ipababasa sa kalihim ang         banghay kautusan o kapasiyahan. Ang Pangulo ng Lupon o            sinumang kagawad na mapapatalaga ang magpapaliwanag sa        kapulungan ng kabutihang taglay ng kautusan o kapasiyahan at         magmumungkahi na mapagtibay.

Pangkat 6.       Taning

Panahon ng Pagtatalakay o Pagtatalo o Pagsususog. Pagkatapos      mabasa ang banghay kautusan o kapasiyahan ay bukas na ang        kapulungan upang pagtalunan o pagtalakayan.

Pahina 12

Pam. Kap. Blg. 2016-03

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

Pangkat 7.       Pangatlong Pagbasa

Ang may akda ng kapasiyahan o kautusan ay babasahin ang nilalaman nito at pagkatapos ay ang paglagda ng lahat ng dumalo at           sumang-ayon.

Pangkat 8.       Ang lahat na Pambatasang bagay na pinatutunayan ng           Punumbayan,   ang mahigpit na pangangailangan para sa kapakanan ng bayan at sambayanan ay dapat kaagad isaalang-alang ng             kapulungan. Dapat ito ay may certification mula sa Punumbayan na ito ay urgent.

Pangkat 9.       Ang mga kautusan at kapasiyahan na pinagtibay ng Sangguniang      Bayan sa karaniwan at di karaniwang pagpupulong ay may bisa lamang kung    may pagsang-ayon ang nakararami, kung may korum.

 

ARTIKULO XIII –  KAAYUSAN SA PAGTATALO O TALAKAYAN

Pangkat 1.       Pagbibigay Katuturan

 1. Pagtatalakayan o talakayan – Ang terminong ito ayon sa pagkakagamit sa alituntuning ito ay ang lahat ng ginamit na salita o pangungusap sa kapulungan, maging yaon ay pagtatanong o ano mang bagay na ipinaliwanag na nauugnay sa pagpupulong.
 2. Kaayusan – Ang mga puna at sasabihin sa panahon ng pagtatalo at talakayan ay yaong may kaugnayan sa talausapan.

Pangkat 2.       Alituntunin sa Pagtatalo o Talakayan

 1. Ang sino mang kagawad ng Sangguniang Bayan ay makakapagsalita lamang sa kapulungan matapos magbigay ng kaukulang pahintulot          ang Tagapangulo ng Pagpupulong.
 2. Ang isang kagawad matapos pahintulutang makapagsalita sa kapulungan ay maaaring magpatuloy hanggang hindi natatapos ang oras na ibinigay sa kanya kung mayroon man o kusang loob siyang
 3. Ang sinumang kagawad na nagsasalita sa kapulungan ay maaaring pansamantalang abalahin ng Tagapangulo ng Pagpupulong o ng isang kagawad sa kanyang kapahintulutan (Tagapangulo ng Pagpupulong) sa isang pagtatanong o sa isang puntos ng kawastuhan.
 4. Ang karapatan ng sinumang kagawad na makapagsalita sa kapulungan ay maaaring takdaan o pigilin ng Tagapangulo ng Pagpupulong sa pagmamalabis sa karapatan ng ibang kagawad para antalahin ang talakayan.
 5. Ang Tagapangulo ng Pagpupulong ang karaniwang nagpapasiya kung sino ang magsasalita.
 6. Ang puna o sasabihin sa panahon ng pagtatalo o talakayan ay yaong nauugnay sa hindi pa nalulutas o napapagpasiyahan ng kapulungan.
 7. Ang isang kagawad ay maaaring hindi magsalita laban sa kanyang mungkahi bagamat maaaring humingi ng pahintulot na maiurong.

Pangkat 3.       Alituntunin sa Kawastuan ng Pagpupulong

 1. Ang lahat ng sinasabi ng nagsasalita ay dapat nakatuon sa kapulungan.
 2. Sa pagtatalo ay walang pananalitang personal at mga salitang makakasugat ng damdamin.
 3. Ang sino mang kagawad na hindi nakikipagtalakayan ay hindi dapat tumayo at magpalakad-lakad, manatiling tahimik na lamang.

 

 

Pahina 13

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 

 1. Ang mga walang kabuluhang pag-uusap o pagbubulungan habang nagtatalakayan ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat sadyang may nakatakdang oras at lugar para dito.
 2. Ang cellular phone ay kailangang naka-off mode sa oras ng pagpupulong.
 3. Ang malimit na pagtindig/pagtayo sa oras ng session ng walang kapahintulutan ay hindi pinahihintulutan.

Pangkat 4.       Ang mga akmang kasuotan sa oras ng karaniwang pagpupulong:

 1. Regular Session

– Barong Tagalog na mahaba ang kamay /  Formal Attire

 1. Special session

– Barong Tagalog na maikli ang kamay / Formal Attire

 1. Ang pagsusuot ng shorts at tsinelas ng sinumang miyembro ng Sanggunang Bayan sa pagpunta sa Bulwagang Pulungan ay hindi pinahihintulutan.

 

                                    ARTIKULO XIV – DISIPLINA NG MGA MIYEMBRO

Pangkat I.        Ang disiplina ng mga miyembro dahil sa magulong pagkilos at mga                pagliban na walang makatwirang dahilan sa loob ng apat (4) na                 magkakasunod na pagpupulong, na dahil dito sila ay maaaring                      punahin, pagsabihan, di isama sa pagpupulong, suspindihin nang                  hindi hihigit sa animnapung (60) araw, o itiwalag. Sa pasubali, na ang                   parusang suspensyon o pagtiwalag ay kailangang may pagsang-                    ayon ng dalawa’t katlong (2/3) boto ng lahat ng miyembro ng                          Sanggunian Bayan.

 

ARTIKULO XV – KAPARUSAHAN SA DI-PAGTUPAD SA TUNGKULIN AT SA MGA PATAKARAN AT ALITUNTUNING NAKASAAD SA PANLOOB NA

ALITUNTUNIN AT PAMAMALAKAD NG SANGGUNIANG BAYAN

Pangkat 1.       Ang sinumang kagawad ng Sangguniang Bayan ng Ibaan, Batangas              na hindi tutupad sa pinagkasunduang tungkulin ay papatawan ng              mga sumusunod na kaparusahan:

 • Malimit na pagtindig/pagtayo sa oras ng session

ng walang kapahintulutan                                                         500.00

 • Pagsasalita ng hindi maganda/nakasasakit

o nakasusugat ng damdamin                                                    500.00

 • Pagsusuot ng hindi akmang kasuotan 00
 • Pagtunog ng cellular phone sa oras ng session 00

Ang halagang malilikom mula sa mga multa ay magsisilbing common                         fund ng   Tanggapan ng Sangguniang Bayan.

Pangkat 2.       Ang bawat miyembro ng Sangguniang Bayan na hindi makakaabot                 sa tamang oras ng pagpupulong ay kinakailangan magbigay abiso sa                   pamamagitan ng sulat o tawag.  Dapat ito ay iulat sa Sanggunian sa                         pamamagitan ng Tagapangulo ng Pulong o ng Pambayang Kalihim.

Ang mga miyembro na hindi umabot sa takdang oras ng                                 pagpupulong ay bibigyan pa rin ng karapatang makilahok sa                             nakatakdang pagpupulong.

ARTIKULO XVI – PASUBALI (SEPARABILITY CLAUSE)

Kung sakaling ang ilang bahagi ng kautusang ito ay itakda o ideklara na walang bisa o unconstitutional, ang natitirang bahagi o probisyon ng kautusan ay hindi maapektuhan.

Pahina 14

Pam. Kap. Blg. 2016-02

Unang Karaniwang Pulong

Hulyo 7, 2016

 

ARTIKULO XVII – PAGPAPAWALANG-BISA (REPEALING CLAUSE)

 1. Lahat ng mga lokal na batas na hindi tumatalima sa probisyon ng kautusang ito ay dito’y pinawawalang-bisa.
 2. Ang kautusang nagtatakda ng mga panloob na alituntunin ay hindi pwedeng amyendahan sa loob ng isang taon. Mapapalitan lang ito sa loob ng isang taon sa botong 3/4 at pagkalipas ng isang taon sa botong 2/3.

 

ARTIKULO XVIII – PETSA NG PAGPAPATUPAD

Ang kautusang ito ay magkakaroon ng bisa matapos pagtibayin ng Sangguniang Bayan.

PINAGTIBAY – Ika-07 ng Hulyo, 2016                                                                          

PINATUTUNAYAN KO ang kawastuhan ng Pambayang Kapasiyahan Blg. 2016-02 na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Ibaan, Batangas ngayong Unang Karaniwang Pagpupulong, ika-07 ng Hulyo, 2016.

 

 • JOSEPH ROY H. ESMENDA

SB Kalihim

 

Nagpatotoo/Nagpatibay:

 • EDRALYN JOY A. SALVAME

Pangalawang Punumbayan

Tagapangulo ng Pulong

[1]     Proposed by Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

[2]     Proposed by Councilor Paul John G. Chua

[3]     Proposed by Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame

[4]     Proposed by Coun. Socrates R. Arellano

[5]     Proposed by Councilor Juvy M. Mendoza

[6]     Proposed by Coun. Cesar P. Marasigan and Vice Mayor Edralyn Joy A. Salvame.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s